ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α. Σχολικό και Διδακτικό έτος.

 1. Το Σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
  Το Διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
 2. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τετράμηνα:
  Α΄ Τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου - 20 Ιανουαρίου.   Β΄ Τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου - 31 Μαΐου
 3. Οι Γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται στις ακόλουθες εξεταστικές περιόδους:
  Από 1 - 30 Ιουνίου.   Από 1 - 10 Σεπτεμβρίου (μόνο για την Τρίτη τάξη).   (ΦΕΚ 211 Τεύχος Πρώτο 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016) 
Β. Φοίτηση μαθητών. 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή στο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις (64). Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις (114), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Γ. Δικαιολόγηση απουσιών.

γ) Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων με ειδική πράξη χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή, που σημείωσε απουσίες περισσότερες από (114) και όχι πέρα των (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις (64), είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον Δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.

δ)
Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της §6 του Αρ.1 του Π.Δ. 294/80. Οι μαθητές, που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται επαρκής, γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, που σημείωσε πάνω από εκατόν (114) και όχι περισσότερες από (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά   η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής σύμφωνα με τη διάταξη της παραπάνω παραγράφου γ.  
Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από (164) και όχι περισσότερες από (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου γ της προηγούμενης παραγράφου, και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη. Μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής, παραπέμπονται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις (64) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις διατάξεις των παραγράφων β και γ του παρόντος άρθρου. Μαθητές, που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Γ. Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών.

 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο Γονέας - Κηδεμόνας του.
  Η ενημέρωση και επικοινωνία των Γονέων - Κηδεμόνων με τους καθηγητές θεωρείται απαραίτητη.
  Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος, αφού ενημερώσει τον Δ/ντή του Σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται από 1 έως 5 κάθε μήνα. Με την επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για όλα τα θέματα που αφορούν τη σχολική κατάσταση του μαθητή.
   
 2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στη σελ.1, για να ενημερώνεται για τη φοίτηση του μαθητή, λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή της παρ.1 αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι στο Σχολείο και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.
   
 3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή, που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος  να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, ή σχολιατρικής υπηρεσίας, ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
  Η βεβαίωση χρησιμεύει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την παραπάνω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Η βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.
  Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.

  Έτσι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών (10) αθροιστικά για όλο το έτος.  
   
 4. Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.
Δ. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Iσχύει η Γ2/132328/07-12-2006 Απόφαση Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις. Τα σταθερά τηλέφωνα του σχολείου βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών, για να επικοινωνούν με τους γονείς τους, όποτε το κρίνουν απαραίτητο, δωρεάν.
 
 Ε. Απαγόρευση καπνίσματος

Στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε βαθμίδας τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα (Νόμος 3868/2010) και διώκονται ποινικά με χρηματικά πρόστιμα οι παραβάτες.
 
ΣΤ. Διαγωγή μαθητών

 1. Η συμπεριφορά των μαθητών, με πράξεις ή παραλείψεις που εκδηλώνονται μέσα ή έξω από το σχολείο, συνιστά τη διαγωγή τους.
 2. Αρμόζουσα διαγωγή των μαθητών εννοείται η έμπρακτη συμμόρφωσή τους στους κανόνες, που διέπουν την σχολική ζωή και είναι σύμφωνη με τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν και αποτελεί υποχρέωσή τους.
  Κάθε παρέκκλιση από αυτήν, εξ’ αιτίας πράξεων ή παραλείψεων, αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αν παραστεί ανάγκη, αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις.
 3. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται “κοσμιότατη”, ή “κοσμία”, ή “επίμεμπτη”, ανάλογα με τη συμπεριφορά του.
Είδη κυρώσεων:
α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημέρες, ε) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημέρες και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕ09 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Υποδιευθύντρια Α
ΠΕ02 Φιλόλογος

ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Υποδιευθυντρια Β
ΠΕ03 Μαθηματικός